Ogólne Warunki Handlowe

New Systems Handels GmbH
Mariahilferstraße 32
A-1070 Wiedeń
Nr UID: ATU 650 464 07
Nr ILN: 9120044180009
Nr rejestru handlowego: FN328818g
Sąd Gospodarczy w Wiedniu
Członek WKÖ
Forma prawna: GmbH

Przynależność do Izby: Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, Sekcja „Handel”
Władza zgodnie z ECG (Ustawa o handlu elektronicznym): Administracja powiatu Mödling
Przepisy prawne: Przepisy handlowe (www.ris.bka.gv.at)
Polityka redakcyjna: Strona internetowa oraz dostępne za jej pośrednictwem bezpłatne newslettery, fora lub wpisy na blogach służą do informowania o ofertach, działaniach i rozwoju firmy „New Systems Handels GmbH”, jak również do informowania o towarach i usługach przedsiębiorstwa oraz do promowania ich sprzedaży.

1. Ważność OWH

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich ofert, dostaw, usług i sprzedaży towarów przez firmę „New Systems Handels GmbH”. Jeżeli umowa zostanie zawarta na podstawie niniejszych OWH, będą one miały zastosowanie do wszystkich dalszych transakcji z tym klientem, nawet jeżeli nie ma do nich ponownego odniesienia.
Rejestrując się na stronie internetowej (sklep internetowy), zapisując się do newslettera lub składając zamówienie, klient akceptuje OWH w obowiązującej wersji i wyraża na nie zgodę.
Niniejsze postanowienia OWH odpowiadają aktualnej wersji obowiązującej od lipca 2021 r.
Ogólne Warunki Handlowe mogą zostać zmienione przez „New Systems Handels GmbH” w każdej chwili i obowiązują w wersji aktualnej w momencie składania zamówienia, subskrypcji newslettera lub rejestracji klienta.
OWH dotyczą zarówno konsumentów (B2C), jak i przedsiębiorców (B2B), chyba że w odpowiedniej klauzuli dokonano rozróżnienia. Obowiązują wyłącznie niniejsze OWH. Oznacza to, że ogólne warunki handlowe, postanowienia dotyczące zakupów lub postanowienia klienta zawarte w innych dokumentach, w szczególności warunki regulujące odpowiedzialność stron umowy, nie stają się częścią umów zawartych pomiędzy „New Systems Handels GmbH” a klientem, nawet jeśli takie postanowienia nie są wyraźnie sprzeczne.

2. Oferty i zawarcie umowy

Językiem umownym i biznesowym jest wyłącznie język niemiecki, nawet jeśli strona internetowa może być wyświetlana w innych językach.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące w odniesieniu do dostępności towarów. Ilustracje są tylko symbolicznymi zdjęciami i nie zawsze odpowiadają aktualnie dostępnym produktom.
Produkty w sklepie internetowym lub na stronie internetowej nie stanowią jeszcze oferty. Klient składa wiążącą ofertę dopiero przez złożenie zamówienia.
Przed realizacją zamówienia klient musi podać swoje nazwisko, adres i numer telefonu oraz adres e-mail, z którego może otrzymywać, czytać, zapisywać i drukować e-maile od „New Systems Handels GmbH”, w przeznaczonym do tego celu miejscu w sklepie internetowym lub w inny sposób.
Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, które jest traktowane jako wiążąca oferta umowy, klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie wpłynięcia zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty umowy i w żadnym wypadku nie dochodzi w związku z tym do zawarcia wiążącej umowy.
Klient jest związany swoim zamówieniem przez dwa dni od otrzymania tego potwierdzenia. Ustawowe prawo do odwołania (prawo do odstąpienia od umowy) pozostaje nienaruszone.
„New Systems Handels GmbH” ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.
Umowa zostaje zawarta dopiero po akceptacji przez „New Systems Handels GmbH” lub wraz z dostawą lub samodzielnym odbiorem zamówionego towaru. Klient zostanie powiadomiony o akceptacji drogą mailową.
„New Systems Handels GmbH” przyjmuje zamówienia tylko wtedy, gdy dostawa jest realizowana na terenie Austrii lub do krajów wymienionych na stronie internetowej.
W przypadku artykułów na wagę może wystąpić odchylenie maksymalnie 20% ilości dostawy od ilości zamówienia.
Umowa kupna nie jest zapisywana przez firmę „New Systems Handels GmbH”. Jeśli po złożeniu zamówienia klient chce wydrukować tekst umowy, może to zrobić, drukując wszystkie części, w tym wszystkie załączniki, e-maila z fakturą.

Ceny i wysyłka

Oferowane ceny (Sklep B2C) towarów są cenami brutto w euro (€) i zawierają wszystkie ustawowe podatki i opłaty dla dostaw krajowych, w szczególności podatek VAT. Oferowane ceny nie zawierają jednak kosztów opakowania i wysyłki.
Ceny oferowane (B2B Shop) za towary są cenami netto w euro (€). Oferowane ceny nie zawierają jednak kosztów opakowania i wysyłki.
Ceny podane na stronie internetowej, w katalogach, prospektach, cennikach itp. nie są – o ile w poszczególnych przypadkach wyraźnie nie zaznaczono inaczej – nigdy wiążące. Ceny są również niewiążące w przypadku ponownych zamówień.
W każdym przypadku obowiązują ceny katalogowe z dnia otrzymania zamówienia przez „New Systems Handels GmbH”. Wiążące ceny podane są na potwierdzeniu zamówienia.
Wszelkie koszty wynikające z wysyłki ponosi kupujący. Koszt dostawy wyświetlany jest podczas składania zamówienia na stronie internetowej po prawidłowym wyborze w koszyku. W przypadku dostaw poza granice Austrii mogą obowiązywać dodatkowe opłaty celne i/lub opłaty, w tym wszelkie cła importowe lub eksportowe oraz wszelkie podatki konsumpcyjne, co może prowadzić do zmiany oferowanych cen brutto. Takie cła i/lub opłaty ponosi Kupujący w odpowiedniej ustawowej wysokości. Ponadto dostawy poza Austrię mogą być realizowane tylko wtedy, gdy nie ma prawnych lub nieproporcjonalnych przeszkód logistycznych dla dostawy.

Warunki płatności i zastrzeżenie własności

Cena kupna jest płatna bez potrąceń przy zawarciu umowy.
Nawet w przypadku zwłoki w zapłacie przez klienta nie z jego winy mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 4% w skali roku powyżej stawki bazowej dla konsumentów i 9,2% w skali roku powyżej stawki bazowej dla przedsiębiorców. Po drugim bezskutecznym ponagleniu roszczenie jest dochodzone na drodze sądowej. W przypadku gdy „New Systems Handels GmbH” wygra sprawę w sądzie, klient ponosi również koszty „New Systems Handels GmbH” niezbędnych i właściwych sądowych i pozasądowych działań windykacyjnych zgodnie z ustawą o honorariach adwokackich (RATG) w obowiązującym brzmieniu.

Płatność dokonywana jest opcjonalnie za pomocą:

 • Karty kredytowej (Visa, Mastercard, American Express)
 • PayPal
 • Natychmiastowego przelewu bankowego
 • Polecenia zapłaty SEPA

„New Systems Handels GmbH” zastrzega sobie prawo do wykluczenia metod płatności po sprawdzeniu zdolności kredytowej klienta.
Opłaty wynikające z błędnych danych konta lub obciążenia zwrotnego firma „New Systems Handels GmbH” ponosi tylko wtedy, gdy jest za nie odpowiedzialna. W przeciwnym razie obciążają one klienta.
Jeśli wybrana zostanie metoda płatności „karta kredytowa”, „natychmiastowy przelew bankowy” lub „polecenie zapłaty SEPA”, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem partnera umownego Stripe, Inc (www.stripe.com). Klient jest zobowiązany do przestrzegania Ogólnych Warunków Handlowych również w ramach realizacji płatności.
Jeśli wybrano metodę płatności „PayPal”, płatność jest realizowana za pośrednictwem partnera umownego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (www.paypal.com). Klient jest zobowiązany do przestrzegania Ogólnych Warunków Handlowych również w ramach realizacji płatności.
Towar pozostaje własnością firmy „New Systems Handels GmbH” do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu oraz innych kosztów, które ponosi klient.
W czasie trwania zastrzeżenia własności klient nie jest uprawniony do zastawiania towaru ani do obciążania go jakimkolwiek innym prawem osób trzecich.
W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta firma „New Systems Handels GmbH” jest uprawniona do dochodzenia swoich praw wynikających z zastrzeżenia własności. Uzgadnia się, że dochodzenie zastrzeżenia własności nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie oświadczymy nasze odstąpienie od umowy.
W przypadku odsprzedaży towaru klient już teraz i niezależnie od zwłoki w płatności ceduje na firmę „New Systems Handels GmbH” wszelkie roszczenia wobec osób trzecich z tytułu odsprzedaży do wysokości ceny zakupu ustalonej w danej umowie kupna, włącznie z kosztami dostawy i wszelkimi kosztami upomnienia oraz odsetkami za zwłokę. W przypadku odsprzedaży towaru klient zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie firmy „New Systems Handels GmbH” oraz do ujawnienia danych nabywcy. Równocześnie informuje się nabywcę o cesji wierzytelności.

Warunki dostawy i opóźnienia w dostawie

Sprzedaż wszystkich towarów jest uzależniona od możliwości dostawy.
Terminy dostaw podane na stronie internetowej, w katalogach, prospektach, cennikach itp. oraz podane poniżej terminy dostaw są niewiążącymi wartościami docelowymi, z których klient nie może wywodzić żadnych roszczeń.
Poniższe postanowienia dotyczą dostaw na terenie Austrii: Dostawy realizowane są średnio w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Dostawa jest realizowana przez odpowiedniego partnera logistycznego. Z reguły klient jest informowany o wysyłce towaru poprzez wysłanie zawiadomienia o dostawie.
W przypadku dostaw do innych krajów obowiązują następujące postanowienia: O ile podczas składania zamówienia nie zostanie podany inny termin dostawy, czas dostawy do pozostałych krajów europejskich wynosi zazwyczaj 6-7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. W przypadku krajów pozaeuropejskich firma „New Systems Handels GmbH” chętnie poinformuje klienta o warunkach dostawy i kosztach wysyłki na jego życzenie.
Przejście ryzyka następuje w momencie przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak w momencie opuszczenia przez towar magazynu „New Systems Handels GmbH”.
Podane przez „New Systems Handels GmbH” przy zawarciu umowy terminy wysyłki lub dostawy są niewiążące i należy je rozumieć jedynie jako przewidywany termin realizacji. Termin dostawy ulega przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak siła wyższa lub przeszkody, na które firma „New Systems Handels GmbH” nie ma wpływu. „New Systems Handels GmbH” nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przeszkód w dostawie w obszarze dostawców i producentów. Jeśli dostawa lub dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy będzie niemożliwe z powodu siły wyższej lub okoliczności, za które „New Systems Handels GmbH” nie ponosi odpowiedzialności (jak w szczególności niedostarczenie towaru przez producentów lub dostawców), „New Systems Handels GmbH” ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. Niedotrzymanie terminów dostaw nie uprawnia klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Klient może odstąpić od umowy, jeżeli termin wysyłki lub dostawy zostanie przekroczony o co najmniej cztery (4) tygodnie i zostanie wyznaczony odpowiedni termin dodatkowy wynoszący co najmniej dwa (2) tygodnie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone listem poleconym.
Jeśli klient zwleka z odbiorem, „New Systems Handels GmbH” jest uprawniona do składowania towaru w swojej siedzibie, za co naliczamy opłatę magazynową w wysokości 2,00 € plus VAT za rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jednocześnie zachowujemy prawo do domagania się realizacji umowy lub też po wyznaczeniu dwutygodniowego okresu prolongaty do odstąpienia od umowy i odsprzedania towaru innemu klientowi, w którym to przypadku kupujący zapłaci natychmiast wymagalną opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny zakupu plus VAT.
Reklamacje dotyczące dostaw i usług nie uprawniają klienta do wstrzymania płatności. Klient nie jest uprawniony do kompensowania swoich roszczeń roszczeniami „New Systems Handels GmbH”.

Prawo odstąpienia (prawo do odstąpienia od umowy)

Klienci będący konsumentami w rozumieniu dyrektywy 2011/83/UE mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować „New Systems Handels GmbH”, e-mail: info@selena.care, za pomocą wiadomości e-mail o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia

Jeśli klient odstąpi od umowy, „New Systems Handels GmbH” musi zwrócić klientowi wszystkie płatności, które otrzymał od klienta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że klient wybrał inny rodzaj dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez „New Systems Handels GmbH”), bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym „New Systems Handels GmbH” otrzymał powiadomienie o odstąpieniu od umowy.
W celu dokonania zwrotu „New Systems Handels GmbH” korzysta z tego samego sposobu płatności, który został użyty przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z klientem. W żadnym wypadku nie będą pobierane opłaty z tytułu dokonania zwrotu.
Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi klient, niezależnie od wartości zamówienia towaru i niezależnie od tego, czy towar został dostarczony do klienta bezpłatnie.
„New Systems Handels GmbH” może odmówić zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez klienta dowodu, że zwrócił on towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Klient odpowiada za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • Towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia szybko upłynął.
 • Towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta lub są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
 • Towarów, które są dostarczane w stanie zapieczętowanym i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli po dostarczeniu zostały odpieczętowane.
 • Gazet, czasopism lub magazynów z wyjątkiem umów o prenumeratę na dostawę takich publikacji.
 • Napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po 30 dniach i jeśli ich cena zależy od wahań rynkowych.
 • Nagrań audio lub wideo, takich jak płyty CD, DVD itp. oraz oprogramowania komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli towary zostały rozpieczętowane po dostarczeniu.
 • Towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostały nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami.

Gwarancja

Pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych warunków płatności firma „New Systems Handels GmbH” jest zobowiązana zgodnie z poniższymi postanowieniami do usunięcia wad istniejących w momencie przekazania, które wpływają na funkcjonalność, wynikają z wadliwej konstrukcji lub materiału lub wynikają z wadliwego wykonania. Z informacji zawartych w katalogach, broszurach, materiałach reklamowych oraz z pisemnych lub ustnych oświadczeń, które nie są wyraźnie zawarte w umowie, nie można wywodzić żadnych roszczeń gwarancyjnych. Obowiązują przepisy dotyczące gwarancji ustawowej. Okres gwarancji na dostawę rzeczy ruchomych wynosi 2 lata od daty odbioru towaru.
Gwarancja wygasa natychmiast, jeśli bez wyraźnej pisemnej zgody „New Systems Handels GmbH” klient sam lub osoba trzecia nieupoważniona przez „New Systems Handels GmbH” dokona zmian w dostarczonych produktach.
W przypadku uzasadnionych reklamacji wad wymiana lub naprawa zostanie dokonana nieodpłatnie, z zachowaniem odpowiedniego terminu. Jeśli wymiana lub naprawa nie wchodzi w rachubę (niemożliwa, zbyt duży nakład pracy, nieuzasadniona, opóźnienie), kupujący ma prawo do obniżenia ceny lub, jeśli wada nie jest niewielka, anulowania umowy (wada rzeczy).
Ewentualne wady należy zgłaszać w miarę możliwości przy dostawie lub po ich zauważeniu. Jeśli zakup jest dla klienta transakcją handlową (B2B), musi on sprawdzić towar nie później niż 2 tygodnie po jego otrzymaniu i niezwłocznie powiadomić nas o wykryciu wady. W przeciwnym razie uznaje się, że dostawa została przyjęta bez zastrzeżeń i nie można dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub roszczeń odszkodowawczych; to samo obowiązuje, jeśli wady ukryte nie zostaną zgłoszone na piśmie w ciągu jednego (1) tygodnia od ich wykrycia. Okres gwarancji dla B2B wynosi sześć (6) miesięcy od momentu odbioru produktów przez klienta. Niezależnie od § 924 ABGB (austriacki kodeks cywilny) obowiązkiem klienta jest udowodnienie wady. Postanowienia § 933b ABGB nie mają zastosowania.
Walory smakowe, zwyczajowe lub nieznaczne odchylenia w jakości, ilości, kolorze, wielkości, wadze, wyposażeniu lub wyglądzie z przyczyn technicznych, jak również zmiany smaku, koloru i opakowania związane z wiekiem nie stanowią wad gwarancyjnych ani niewykonania umowy. Gwarancja nie obejmuje szkód, które powstały po przeniesieniu ryzyka w wyniku wadliwego lub niedbałego przechowywania lub porównywalnych innych przyczyn.

Reklamacje na podstawie ustawowych roszczeń gwarancyjnych lub inne reklamacje można zgłaszać pod danymi kontaktowymi podanymi w niniejszych OWH.
Klient nie jest uprawniony do wstrzymania lub potrącenia płatności z powodu roszczeń z tytułu gwarancji lub innych roszczeń wzajemnych.
„New Systems Handels GmbH” jako operator sklepu internetowego wymienionego w nadruku świadczy usługi z najwyższą starannością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie lub uzyskane od osób trzecich. Wszelkie gwarancje należy dochodzić u gwaranta (u producenta/czasem także u sprzedawcy, jeśli jest on producentem) i są one regulowane przez jego postanowienia. Dochodzenie gwarancji nie ogranicza gwarancji ustawowej.

Odpowiedzialność

„New Systems Handels GmbH” ponosi odpowiedzialność za szkody tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania. Odpowiedzialność firmy „New Systems Handels GmbH” jest zasadniczo ograniczona do bezpośrednich szkód w dostawie. „New Systems Handels GmbH” nie ponosi odpowiedzialności za szkody towarów nieobjętych umową, za utratę zysku lub za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze. Nie dotyczy to obrażeń ciała, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt lub transakcji konsumenckich. Strona poszkodowana musi udowodnić istnienie lekkiego lub rażącego niedbalstwa, chyba że jest to transakcja konsumencka. Odszkodowanie za szkody następcze (wady), jak również inne szkody majątkowe, straty finansowe i szkody osób trzecich wobec klienta, o ile nie jest to transakcja konsumencka, jest wykluczone. Okres przedawnienia określony w § 13 ustawy o odpowiedzialności za produkcję zostaje skrócony do trzech lat. Klient zobowiązany jest dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy, w przeciwnym razie przepadają one. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych „New Systems Handels GmbH” ponosi odpowiedzialność kwotową maksymalnie do 100% ceny zakupu lub wartości zamówienia, za które ponosi odpowiedzialność.
Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności obejmują również roszczenia wobec pracowników, przedstawicieli i pomocników „New Systems Handels GmbH” z tytułu szkód wyrządzonych przez nich klientowi bez związku z umową zawartą przez nich z klientem. Wszystkie informacje zostały starannie sprawdzone, niemniej jednak „New Systems Handels GmbH” nie może absolutnie wykluczyć błędów i pomyłek ortograficznych.
„New Systems Handels GmbH” w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie hasła klienta, jeśli jest ono używane przez osoby nieuprawnione. Każde takie nadużycie odbywa się na koszt klienta.

Przepisy szczególne dotyczące wyrobów medycznych

„New Systems Handels GmbH” przestrzega – o ile sprzedawane towary są wyrobami medycznymi – obowiązujących przepisów, w szczególności MDR. W szczególności zapewnia on niezbędne oznakowanie, wymagane badania zgodności i zestawienie zalecanych danych producenta. Jeżeli klient odsprzedaje produkty firmy „New Systems Handels GmbH” w krajach, w których „New Systems Handels GmbH” samodzielnie nie zorganizowała sprzedaży, klient jako sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie, wraz z tłumaczeniem, informacji, które zgodnie z załącznikiem I punkt 23 producent powinien dostarczyć odnośnie do produktu już wprowadzonego na rynek oraz dalszych informacji wymaganych do wprowadzenia produktu na rynek w danym państwie członkowskim. Klient lub sprzedawca zwalnia firmę „New Systems Handels GmbH” z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania powyższych postanowień .

Miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

Miejscem realizacji umowy jest Wiedeń.
Wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów związanych z umową i jej realizacją jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby „New Systems Handels GmbH”.
Stosunek prawny między stronami reguluje wyłącznie prawo austriackie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz krajowych i międzynarodowych norm kolizyjnych.
Dla konsumentów w UE obowiązują ich krajowe przepisy prawa konsumenckiego, chyba że odpowiednie przepisy austriackie są korzystniejsze dla konsumenta.
Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWH będzie lub stanie się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostaną przez to nienaruszone. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione zgodnie z sensem i celem niniejszych Warunków przez prawnie skuteczne i wykonalne postanowienia, które w swoich skutkach ekonomicznych będą najbardziej zbliżone pod względem prawnym do nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień. Obowiązuje to również w przypadku ewentualnych braków w umowie.
Klient jest zobowiązany do informowania firmy „New Systems Handels GmbH” o wszelkich zmianach swojego adresu służbowego tak długo, jak długo umowa nie zostanie w pełni zrealizowana przez obie strony. W przypadku zaniechania takiego powiadomienia, deklaracje uważa się za otrzymane również wtedy, gdy zostały wysłane na ostatni znany adres klienta.
W polityce prywatności, która została przesłana klientowi przez firmę „New Systems Handels GmbH” przy pierwszym kontakcie z klientem, firma „New Systems Handels GmbH” wyjaśnia, które i w jaki sposób dane osobowe klienta są przetwarzane oraz jakie prawa przysługują klientowi w związku z tym. Z polityką prywatności można się w każdej chwili zapoznać na stronie głównej firmy „New Systems Handels GmbH”.