Ogólne Warunki Handlowe

New Systems Handels GmbH
Mariahilferstraße 32
A-1070 Wien
Nr NIP: ATU 650 464 07
Nr ILN: 9120044180009
Nr rejestru handlowego: FN328818g
Sąd gospodarczy w Wiedniu
Członek WKÖ [Austriacka Izba Gospodarcza]
Forma prawna: GmbH

Przynależność do izby: Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, sekcja „Handel” Urząd wg. ECG (Ustawa e-commerce): Urząd okręgowy Mödling Przepisy prawne: Przepisy handlowe (www.ris.bka.gv.at)

Kierunek zespołu drukującego: Strona internetowa oraz bezpłatne newslettery, fora lub posty na blogu dostępne na stronie służą do informowania o ofertach, działaniach i rozwoju „New Systems Handels GmbH”, a także do informowania o towarach i usługach firmy oraz do promowania ich sprzedaży.

1. Ważność Ogólnych Warunków Handlowych

Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert, dostaw, usług i sprzedaży towarów przez firmę „New Systems Handels GmbH.

Rejestrując się na stronie internetowej (sklepie internetowym), subskrybując newsletter lub składając zamówienie, klient akceptuje warunki w aktualnej wersji i wyraża na nie zgodę.

Niniejsze warunki Regulaminu odpowiadają aktualnej wersji Ogólnych Warunków Handlowych obowiązującej od września 2019 r.

Ogólne Warunki Handlowe mogą zostać zmienione przez „New Systems Handels GmbH” w dowolnym momencie i obowiązują w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia, subskrypcji newslettera lub rejestracji klienta.

Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie zarówno do konsumentów (B2C), jak i do przedsiębiorców (B2B), chyba że w odpowiedniej klauzuli wprowadzono rozróżnienie. Ogólne Warunki Handlowe mają wyłączne zastosowanie, tzn. odmienne lub sprzeczne OWH nie są akceptowane przez „New Systems Handels GmbH”.

2. Oferty i zawarcie umowy

Językiem umowy i biznesu jest wyłącznie język niemiecki, nawet jeśli strona internetowa może być wyświetlana w innych językach.

Wszystkie oferty nie są wiążące w odniesieniu do dostępności towarów. Ilustracje są tylko symbolicznymi obrazami i nie zawsze odpowiadają aktualnie dostępnym produktom.

Produkty w sklepie internetowym lub na stronie internetowej nie stanowią jeszcze oferty. Dopiero przez złożenie zamówienia klient składa wiążącą ofertę.

Oprócz imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu, klient musi podać w wyznaczonym miejscu w sklepie internetowym lub w inny sposób adres e-mail, z którego może odbierać, czytać, zapisywać i drukować wiadomości od „New Systems Handels GmbH”.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, które jest uważane za wiążącą ofertę umowną, klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru. To potwierdzenie nie jest jednak jeszcze akceptacją oferty umownej, a wiążąca umowa w żadnym wypadku nie powstaje.

Klient jest związany swoim zamówieniem przez dwa dni od otrzymania tego potwierdzenia. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia) pozostaje nienaruszone.

„New Systems Handels GmbH” ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

Umowa zostaje zawarta dopiero po przyjęciu z naszej strony lub wraz z dostawą lub odbiorem własnym zamówionego towaru. Klient jest informowany o naszej akceptacji przez e-mail.

Możemy zaakceptować zamówienie tylko wtedy, gdy dostawa następuje w Austrii lub w krajach wymienionych na stronie.

Artykuły ważone mogą odbiegać maksymalnie o 20% ilości dostawy od ilości zamówienia.

Umowa zakupu nie jest przez nas przechowywana. Jeśli klient chce wydrukować tekst umowy po złożeniu zamówienia, może to zrobić, drukując wszystkie elementy, w tym wszystkie załączniki e-maila z fakturą.

Ceny i wysyłka

Oferowane ceny (sklep B2C) towarów są cenami brutto w euro (€) i obejmują wszystkie ustawowe podatki i opłaty za dostawy na terenie kraju, w szczególności podatek od sprzedaży. Oferowane ceny nie zawierają jednak żadnych kosztów pakowania i wysyłki.

Oferowane ceny (sklep B2B) towarów są cenami netto w euro (€). Oferowane ceny nie zawierają jednak żadnych kosztów pakowania i wysyłki.

Ceny wskazane na stronie internetowej, w katalogach, broszurach, cennikach itp. nie są wiążące, chyba że w indywidualnych przypadkach podano inaczej. W przypadku domówienia zamówienia ceny również nie są wiążące.

W każdym przypadku obowiązują ceny katalogowe z dnia otrzymania zamówienia przez „New Systems Handels GmbH”. Obowiązujące ceny są widoczne na potwierdzeniu zamówienia.

Wszystkie koszty związane z wysyłką ponosi kupujący. Koszt dostawy zostanie wyświetlony przy zamówieniu na stronie internetowej po prawidłowym wyborze w koszyku.

Dostawy poza terytorium Austrii mogą podlegać dodatkowym cłom i/lub podatkom, w tym wszelkim cłom przywozowym lub wywozowym oraz wszelkim podatkom akcyzowym, które mogą prowadzić do zmiany oferowanych cen brutto. Tego rodzaju cła i/lub podatki ponosi nabywca w odpowiedniej wysokości ustawowej. Ponadto dostawy poza terytorium Austrii mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy dostawy nie wykluczają prawne lub nieproporcjonalne przeszkody logistyczne.

Jeśli klient opóźnia się z przyjęciem, jesteśmy uprawnieni do przechowywania towarów u nas, za co pobieramy opłatę za przechowywanie w wysokości 2,00 € plus VAT za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jednocześnie mamy prawo nalegać na wypełnienie umowy lub, po ustaleniu 2-tygodniowego okresu karencji, odstąpić od umowy i odsprzedać towar innemu klientowi, przy czym w takim przypadku kupujący musi uiścić niezwłocznie należną opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny zakupu plus podatek VAT.

Warunki płatności i zastrzeżenie własności

Cena zakupu jest płatna po zawarciu umowy bez potrąceń.

Płatności można dokonać w następujący sposób:

Karta kredytowa (Visa, Mastercard, American Express)
PayPal
Natychmiastowy przelew
Polecenie zapłaty SEPA

„New Systems Handels GmbH” zastrzega sobie prawo do wykluczenia metod płatności po sprawdzeniu wiarygodności kredytowej klienta.

Opłaty wynikające z podania nieprawidłowych danych konta lub obciążeń zwrotnych ponosi „New Systems Handels GmbH” tylko wtedy, gdy jesteśmy za nie odpowiedzialni. W przeciwnym razie zostaną obciążają one klienta.

Jeśli wybierzesz metodę płatności „Karta kredytowa”, „Przelew natychmiastowy” lub „Polecenie zapłaty SEPA”, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem naszego partnera kontraktowego Stripe, Inc (www.stripe.com). Klient musi również przestrzegać Ogólnych Warunków Handlowych w ramach przetwarzania płatności.

Wybierając metodę płatności „PayPal”, płatność jest przetwarzana przez naszego kontrahenta PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (www.paypal.com). Klient musi również przestrzegać Ogólnych Warunków Handlowych w ramach przetwarzania płatności.

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

W przypadku zwłoki z zapłatą klienta mamy prawo dochodzić naszych praw z tytułu zastrzeżenia własności. Uzgodniono, że zastrzeżenie prawa własności nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie oświadczamy, że odstąpiono od umowy.

Nawet w przypadku niezawinionego opóźnienia w płatności klienta, konsumenci mogą mieć naliczone odsetki w wysokości 4% rocznie, lub w przypadku przedsiębiorstw 9,2% rocznie powyżej stawki bazowej. Po drugim nieudanym upomnieniu roszczenie jest ścigane ustawowo. W przypadku wygranej przed sądem przez „New Systems Handels GmbH” klient musi również ponieść koszty „New Systems Handels GmbH” za niezbędne i odpowiednie sądowe i pozasądowe środki windykacyjne zgodnie z ustawą taryfową prawników (RATG), w obowiązującej wersji.

W przypadku odsprzedaży towarów, klient już teraz i bez względu na zaległe płatności na rzecz „New Systems Handels GmbH” odstępuje od wszelkich roszczeń wynikających z odsprzedaży w stosunku do strony trzeciej, do wysokości ceny zakupu uzgodnionej w umowie zakupu, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich opłat za przypomnienie i odsetki za zwłokę. W przypadku odsprzedaży towarów klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania „New Systems Handels GmbH” i ujawnienia danych nabywcy. Jednocześnie kupujący musi zostać poinformowany o cesji wierzytelności.

Prawo do odwołania (prawo do odstąpienia od umowy)

Termin „prawo do odstąpienia”, który jest powszechny w Austrii, odpowiada terminowi „prawo do odwołania” stosowanemu w Niemczech i w dyrektywie o prawach konsumenta. Dlatego używamy pary synonimów „prawo do odwołania (prawo do odstąpienia)”. W pouczeniu o odwołaniu stosuje się tylko termin „prawo do odwołania”. Jest to synonim austriackiego terminu „prawo do odstąpienia”.

Klienci będący konsumentami w rozumieniu dyrektywy 2011/83/UE mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas „New Systems Handels GmbH, e-mail: info@selena.care, pocztą elektroniczną o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Do zwrotu kwoty zakupu wykorzystamy tę samą formę płatności, którą użyto w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za zwrot.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient musi zapłacić tylko za możliwą utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do zbadania stanu, cech i funkcjonowania towarów.

Nie istnieje prawo do odstąpienia dla:

  • towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności został szybko przekroczony.
  • towarów wykonanych według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowany do jego osobistych potrzeb.
  • towarów, które są dostarczane zapieczętowane i nie nadają się do zwrotu ze względu na zdrowie publiczne lub higienę, jeśli towary zostały otwarte po dostarczeniu.
  • gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów subskrypcyjnych na dostawę takich publikacji.
  • napojów alkoholowych, które można dostarczyć dopiero po 30 dniach i których cena zależy od wahań rynku.
  • nagrań dźwiękowych lub wideo, takich jak płyty CD, DVD itp., a także oprogramowania komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli towary zostały odpieczętowane po dostarczeniu.
  • towarów, które zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po ich dostarczeniu ze względu na swój charakter.

Prawo do odwołania (prawo do odstąpienia od umowy)

Termin „prawo do odstąpienia”, który jest powszechny w Austrii, odpowiada terminowi „prawo do odwołania” stosowanemu w Niemczech i w dyrektywie o prawach konsumenta. Dlatego używamy pary synonimów „prawo do odwołania (prawo do odstąpienia)”. W pouczeniu o odwołaniu stosuje się tylko termin „prawo do odwołania”. Jest to synonim austriackiego terminu „prawo do odstąpienia”.

Klienci będący konsumentami w rozumieniu dyrektywy 2011/83/UE mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas „New Systems Handels GmbH, e-mail: info@selena.care, pocztą elektroniczną o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Do zwrotu kwoty zakupu wykorzystamy tę samą formę płatności, którą użyto w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za zwrot.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient musi zapłacić tylko za możliwą utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do zbadania stanu, cech i funkcjonowania towarów.

Nie istnieje prawo do odstąpienia dla:

towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności został szybko przekroczony.

towarów wykonanych według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowany do jego osobistych potrzeb.

towarów, które są dostarczane zapieczętowane i nie nadają się do zwrotu ze względu na zdrowie publiczne lub higienę, jeśli towary zostały otwarte po dostarczeniu.

gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów subskrypcyjnych na dostawę takich publikacji.

napojów alkoholowych, które można dostarczyć dopiero po 30 dniach i których cena zależy od wahań rynku.

nagrań dźwiękowych lub wideo, takich jak płyty CD, DVD itp., a także oprogramowania komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli towary zostały odpieczętowane po dostarczeniu.

towarów, które zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po ich dostarczeniu ze względu na swój charakter.

Gwarancja

Obowiązują przepisy dotyczące ustawowej gwarancji. Okres gwarancji na dostawę rzeczy ruchomych wynosi 2 lata od daty otrzymania towaru.

W przypadku reklamowanych wad dokonywana jest bezpłatna wymiana lub naprawa, na które należy przyznać rozsądny okres. Jeśli wymiana lub naprawa nie wchodzi w rachubę (nie jest możliwe, zbyt duży nakład, nieuzasadniona, opóźniony termin), wówczas kupującemu przysługuje obniżka ceny lub, jeżeli wada nie jest nieznaczna, anulowanie umowy (zmiana). Występujące wady należy zgłaszać w miarę możliwości w momencie dostawy lub po ich ujawnieniu. Jeśli zakup jest dla klienta transakcją przedsiębiorczą (B2B), musi on sprawdzić towar nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu i poinformować nas niezwłocznie po wykryciu wady.

Powody smakowe, zwyczajowe lub niewielkie odchylenia uwarunkowane techniczne w zakresie jakości, ilości, koloru, rozmiaru, wagi, wyposażenia lub projektu, a także związane ze zmianą smaku, koloru i opakowania spowodowanej wiekiem nie stanowią wady gwarancyjnej ani niewykonania umowy. Mogą wystąpić produkty z posmakiem korka (np. wina), a także krystalizacja kamienia winnego, co jest procesem naturalnym. Oba nie stanowią podstawy do reklamacji.

Reklamacje na podstawie ustawowych roszczeń gwarancyjnych lub innych reklamacji można składać na dane kontaktowe podane w niniejszych warunkach

Nasza firma jako operator sklepu internetowego wymienionego w stopce redakcyjnej świadczy usługi z najwyższą starannością, ale nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie lub usługi zakupione przez osoby trzecie. Ewentualną gwarancję należy dochodzić u gwaranta (u producenta/czasami także u sprzedawcy, jeśli jest to producent) i odbywa się zgodnie z jego przepisami. Ustawowa gwarancja nie ogranicza korzystania z gwarancji.

Odpowiedzialność

Roszczenia odszkodowawcze przeciwko „New Systems Handels GmbH” związanych z użytkowaniem tej strony internetowej oraz w związku z transakcjami prawnymi z „New Systems Handels GmbH” są wykluczone, o ile nie dotyczą szkód osobowych ani uszkodzeń przedmiotów przekazanych do przetworzenia, a także roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Wszystkie informacje zostały dokładnie zbadane, ale nie możemy całkowicie wykluczyć pomyłek lub błędów ortograficznych.

W szczególności „New Systems Handels GmbH” nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, jeśli jest ono używane przez osoby nieupoważnione. Takie nadużycie odbywa się na koszt klienta.

Jeśli zakup jest dla klienta transakcją przedsiębiorczą (B2B), obowiązują następujące zasady: Przedsiębiorcy muszą udowodnić istnienie umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W przypadku przedsiębiorców odpowiedzialność za utracone zyski, inne szkody następcze (wady) i straty finansowe, niezrealizowane oszczędności, straty odsetkowe i ze szkód wynikających z roszczeń osób trzecich, w zakresie dozwolonym przez prawo, jest wykluczona. Ponadto odpowiedzialność jest ograniczona do 10% ceny zakupu.

Warunki dostawy i opóźnienie dostawy

Sprzedaż wszystkich towarów następuje Sprzedaż wszystkich towarów zależy od opcji dostawy. „New Systems Handels GmbH” zastrzega sobie prawo do przydzielenia klientowi mniejszych ilości przy przekroczeniu ilości  produktu

Czasy dostawy podane na stronie internetowej, w katalogach, broszurach, cennikach itp., a także następujące czasy dostawy są niewiążącymi wartościami docelowymi, z których klient nie może wywodzić żadnych roszczeń.

W przypadku dostaw na terenie Austrii:

Dostawy realizowane są średnio w ciągu 1-3 dni roboczych po przyjęciu zamówienia. Dostawa jest realizowana przez odpowiedniego partnera logistycznego. Klient jest zwykle informowany o wysyłce towaru poprzez wysłanie powiadomienia o wysyłce.

W przypadku dostaw do innych krajów:

„New Systems Handels GmbH” nie przyjmuje odpowiedzialności w przypadku przeszkód w dostawie w obszarze dostawców i producentów. Jeżeli dostawa lub dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy jest niemożliwa w wyniku działania siły wyższej lub „New Systems Handels GmbH” nie odpowiada za takie okoliczności (takie jak w szczególności brak dostawy przez producentów lub dostawców), „New Systems Handels GmbH” ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Roszczenia odszkodowawcze są w tym przypadku wykluczone.

Marketing (newsletter, przesyłki)

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od naszej firmy wiadomości na temat naszych produktów, aktualnych ofert i innych informacji związanych z firmą za pośrednictwem poczty, reklamowych wiadomości e-mail (w szczególności newslettera) lub promocyjnych wiadomości WhatsApp.

Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie takich wiadomości e-mail w dowolnym momencie w następujący sposób:

Anulowanie subskrypcji bezpośrednio z wiadomości e-mail newslettera za pośrednictwem linku lub opcji anulowania subskrypcji na stronie internetowej (tylko e-mail)

Kontakt z „New Systems Handels GmbH” za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub strony internetowej.

Jurysdykcja, obowiązujące prawo

W przypadku umów z przedsiębiorstwami (B2B) właściwy miejscowo sąd właściwy dla siedziby głównej „New Systems Handels GmbH” jest ustalany jako wyłączne miejsce jurysdykcji.

W przypadku umów z konsumentami (B2C) z państwa członkowskiego UE konsument ma wybór między sądem w swoim miejscu zamieszkania a miejscem jurysdykcji dla siedziby spółki. Umawiające się strony uzgadniają zastosowanie prawa austriackiego, o ile nie wykluczają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.

Konwencja ONZ w sprawie sprzedaży i wszystkie postanowienia odnoszące się do konwencji ONZ w sprawie sprzedaży są wyraźnie wyłączone. Konsumenci w UE podlegają krajowym obowiązkowym przepisom prawa konsumenckiego, chyba że odpowiednie przepisy austriackie są bardziej korzystne dla konsumenta.